MuskenSenter selger aksjer med høy avkastning

Garantert høyt aksjeutbytte ved gitt konsesjon for bygging av Lappland kraftverk

MuskenSenter selger aksjer i MuskenSenter Energi

Aksjeprisen er nå kr. 3.000,- pr. aksje.

Basert på forespørsel om kjøp av aksjer og påfølgende avtale om aksjeoverdragelse.

Garantert høyt utbytte

Vederlag etter konsesjon er gitt: kr 790,- pr. aksje/år.
Aksjeutbytte etter kraftverkets første driftsår:
 kr. 1.560 pr. aksje/år i 60 år.
Vederlag og utbytte gjelder under forutsetning av at det blir gitt konsesjon for bygging av Lappland kraftverk.

 

Gjenkjøp av aksjene

Tilbud om gjenkjøp av aksjene med kr 11.000 pr. aksje, etter konsesjon er gitt
Benyttelse av gjenkjøp må kommuniseres innen første utbetaling av vederlag.

Aksjesalg for finansiering av prosjektutvikling

Aksjesalget gjennomføres fortløpende, for prosjektutvikling/ søknad om konsesjon, for et beløp oppad begrenset fra min. ca 8,5 mill. til maks. ca. 35 mill. kroner.

Spør oss gjerne om det er noe du lurer på

AKSJEPRIS 2019  – TRINN 1


3.000 KR


 • 300 aksjer av totalt 25.000 aksjer
 • Vederlag: kr 790,-
 • Aksjeutbytte: kr 1.560,-

RETTET AKSJESALG I 2019

TRINN 1. Første 0-300 stk. aksjer Salg av 300 B-aksjer til kr. 3.000,- pr. aksje i MuskenSenter Energi 

Første, 0-300 stk. aksjer
- Vederlag fra konsesjon blir gitt til aksjeutbytte utbetales
- Aksjeutbytte i 60 år

AVKASTNING

AKSJEPRIS 2019  – TRINN 2


3.500 KR


 • 1200 aksjer av totalt 25000 aksjer
 • Vederlag: kr 790,-
 • Aksjeutbytte: kr 1.560,-
TRINN 2. Neste, 300-1500 stk. aksjer.Salg av 1200 B-aksjer til kr. 3.500,- pr. aksje. i MuskenSenter Energi  

Neste, 300-1500 stk. aksjer
- Vederlag fra konsesjon blir gitt til aksjeutbytte utbetales
- Aksjeutbytte i 60 år

AVKASTNING

AKSJEPRIS 2019  – TRINN 3


4.000 KR


 • 1500 aksjer av totalt 25000 aksjer
 • Vederlag: kr 790,-
 • Aksjeutbytte: kr 1.560,-
TRINN 3. Neste, 1500-3000 stk. aksjer.Salg av 1500 B-aksjer til kr. 4.000,- pr. aksje. i MuskenSenter Energi

Neste, 1500-3000 stk. aksjer
- Vederlag fra konsesjon blir gitt til aksjeutbytte utbetales
- Aksjeutbytte i 60 år

AVKASTNING


MUSKENSENTER ENERGI AS

Gjeldende forhold for prosjektutvikling av Lappland kraftverk – prosjektansvar, finansieringsansvar og finansiering

PROSJEKTANSVAR

1.0

MuskenSenter AS svarer for hele søkerprosessen fram til konsesjon foreligger; prosjektutvikling, utarbeidelse av søknad for Lappland Kraft AS om konsesjon for bygging av Lappland kraftverk.

1.1

MuskenSenter har Multiconsult AS, Oslo som samarbeidspart som forestår; tilrettelegging av søkerprosessen, teknisk utredning og konsekvensutredning i Norge og Sverige og utarbeidelse av søknad om konsesjon.

1.2

MuskenSenter har også andre konsulentfirmaer, faglig sterke styrerep-resentanter og andre samarbeidspartnere som bidrar, samtidig som vi søker råd og faglige innspill til søkerprosessen fra andre fagmiljøer.

FINANSIERINGSANSVAR MED HENVISNING TIL INNTEKTSGRUNNLAG

2.0

MuskenSenter AS har etablert MuskenSenter Energi AS som svarer for finansiering av hele søkerprosessen fram til konsesjon foreligger, og påfølgende aksjeutbytte til aksjonærene i MuskenSenter Energi AS.

2.1

Aksjekapitalen er kr. 50.000,- fordelt på 25000 aksjer.

2.2

Lappland Kraft AS betaler årlig vederlag med Nok. 54.000.000,- pr. år i 60 år (som gis ordinær indeksregulering) til MuskenSenter Energi AS, for gjennomføring av hele søkerprosessen.

Utbetaling av vederlaget er betinget av at Lappland Kraft AS får konsesjon.

2.3

Vederlaget (på Nok. 54.000.000,-) med fradrag av ordinære driftskostnader og gjeldende bedriftsbeskatning – skal i sin helhet gå til aksjeutbytte til selskapets aksjonærer.

2.4

Aksjeutbytte er etter någjeldende estimerte kostnader og bestemmelser beregnet – og garantert av MuskenSenter AS til minimum – kr. 1.560,- pr. aksje i 60 år og som indeksreguleres årlig.

2.5

MuskenSenter Energi AS har ingen inntekter og heller ingen kostnader under søkerprosessen, utover kostnad til ordinær regnskap.

FINANSIERING

3.0

MuskenSenter AS selger aksjer i MuskenSenter Energi AS – med minimum utbytte kr. 1.560,- pr. aksje – for finansiering av kostnad til Multiconsult, andre kostnader og egne kostnader i forbindelse anført prosjektutvikling / søknad om konsesjon.

3.1

MuskenSenter AS selger aksjer i MuskenSenter Energi AS til en pris kr. 2.900,- pr. aksje. Prisen reguleres opp i forhold til etterspørsel og kapitalbehovet.

3.2

Avkastning på investert kapital – aksjens innkjøpspris (2.900,-) i forhold til aksjeutbytte (1.560,-) – blir 53,0 prosent.

MUSKENSENTER ENERGI AS

Inntektsgrunnlag, årlig inntekt og aksjeutbytte i MSE

MUSKENSENTER ENERGI AS

Selskapets inntekter blir 54 mill. pr. år i 60 år – som gis ordinær årlig indeksregulering – basert på bestemmelse i vedtekter til Lappland Kraft AS og senere avtale mellom Lappland Kraft AS og MuskenSenter Energi AS

LAPPLAND KRAFT AS

Effekt 610 MW – Produksjon 2100 GWh
Utbyggingskostnad: 4,84 milliarder

Lappland Kraft AS betaler et årlig vederlag med 54 mill. pr. år i 60 år – i tillegg kommer årlig indeksregulering – til MuskenSenter Energi AS, om det blir gitt konsesjon for bygging av Lappland kraftverk

INNTEKT

 • Utbetaling fra Lappland Kraft AS (årlig etter avtale)  54.000.000,-
 • Beløpet – etter driftskostnad og skatt – skal i sin helhet gå til aksjeutbytte i Muskensenter Energi AS
Utgifter til drift av MuskenSenter Energi AS:

Driftskostnader (administrasjon)
– dekkes av MuskenSenter Energi AS : kr. 4.000.000,-

Resultat før skatt : kr. 50.000.000,-
Ordinær bedrifts beskatning – (22 % skatt) : kr. 11.000.000,-
Utbytte til aksjonærer – (resultat etter skatt) : kr. 39.000.000,-

Aksjeutbytte 39.000.000,- : 25.000 aksjer:
pr. 
år i 60 år. kr. 1.560,- pr. aksje

Aksjeprisen blir satt – under første fase – til kr.  2.900,- pr. aksje
Avkastning (kapitalutbytte) blir (1.560 : 2.900) 53,0 %

SAMMENDRAG

  • Lappland Kraft oppfyller alle vilkår – se foreliggende berørte svenske og norske myndigheters beslutninger – for å kunne søke konsesjon for bygging av kraftverket.
  • MuskenSenter energi AS i samarbeid med Multiconsult utvikler kraftverks prosjektet fram til konsesjon foreligger, mot anført årlig vederlag over 60 år.
  • Kapital til utbygging av kraftverket søkes finansiert med 100 % markedslån da kraftverket har så lav utbyggingskostnad, som under 3,00.
 • Det er etter vår oppfatning meget sannsynlig – på bakgrunn av foreliggende saksbehandling av svenske og norske myndigheter – at det blir gitt konsesjon for bygging av kraftverket.

Slik kjøper du aksjer i MuskenSenter Energi AS

Er du interessert i å kjøpe aksjer i MuskenSenter Energi AS er det en lett prosess. Følg stegene beskrevet under:

Steg 1.
Vennligst fyll ut interesseskjemaet med obligatorisk informasjon under, signer og send oss på epost:

Epost: post@muskensenter.no

Steg 2.
MuskenSenter AS sender – eventuelt – ferdig utfylt «Avtale om aksjeoverdragelse» i MSE tilbake til kjøper/investor, til samme E-post, navn og adresse.

Steg 3.
Kjøper/Investor undertegner – eventuelt – «Avtale om aksjeoverdragelse» i MSE og sender denne til MuskenSenter (som e-post).

Steg 4.
MuskenSenter undertegner –eventuelt– “Avtale om aksjeoverdragelse” i MSE. Samtidig sender MuskenSenter Faktura til kjøper/investor på anført salg av antall aksjer, enhetspris og total kjøpesum, uten omkostninger.

Steg 5.
Når MuskenSenter har mottatt fakturabeløpet sender MuskenSenter melding om aksjeoverdragelse til MuskenSenter Energi.

Etter steg 1-5 er fulgt blir Investor godkjent og oppført som aksjonær i selskapets/MuskenSenter Energis aksjebok. Aksjeposten i MuskenSenter Energi er etter dette Investors eiendom.