Siste oppdatering på Lappland kraftverk:

Bieskehàvvre (Pieskehaure) ved utløpet og lukehus for någjeldende regulering av vannstanden/Bieskehàvvre.

FØLG MED PÅ DE SISTE OPPDATERINGENE FRA MUSKENSENTER

NVE har nå godkjent Melding om nettilknytning av Lappland kraftverk

En ny milepæle i Lappland kraftverk prosjektet – NVE har nå godkjent Melding om nettilknytning fra Lappland kraftverk. Melding om nettilknytning av Lappland kraftverk er nå levert inn Hele...


Read More

Melding om nettilknytning av Lappland kraftverk er sendt inn

Melding om nettilknytning fra Lappland kraftstasjon, Fauske og Sørfold kommuner i Norge til Jokkmokk og Arjeplog kommuner i Sverige. Kart nr. 16 : Lappland kraftverk as – Kraftverk og Linjenett...


Read More

Oppdatert prosjektbeskrivelse av Lappland kraftverk med nettilknytning

MuskenSenter og LaponiaCenter kommer nå med en oppdatert prosjektbeskrivelse der planene for nettilknytningen til Sverige er inkludert. – En slik miljøvennlig nettilknytning vil være en rådende...


Read More

OED finner at søker kan sende inn tilleggs Melding for linjenett – overføringslinje/ utenlandsforbindelse – og søknad om konsesjon.

Brev fra OED til MuskenSenter 05.12.2018 Olje- og energidepartementet (OED) finner at søker/Lappland Kraft kan sende inn Melding (forhåndsmelding) med påfølgende søknad om konsesjon til NVE om...


Read More

OM LAPPLAND KRAFTVERK PROSJEKTET

Lappland kraftverk

NØKKELTALL

Eier: MuskenSenter AS 34 %
Eier: LaponiaCenter AB 66 %

820/577 moh.

INNTAK/FALLHØYDE KOTE

470 mill.m3

MAGASIN STØRRELSE

45 km

TILLØPSTUNNEL LENGDE

29 km

AVLØPSTUNNEL LENGDE

611 MW

INSTALLERT EFFEKT

2100 GWh

ÅRSPRODUKSJON

4,84 MRD.

UTBYGGINGSKOSTNAD (inkl. kraftlinje)

2,30 kr/kWh

UTBYGGINGSPRIS

Lappland kraftverk – svenske vannkraftressurser med utløp i Norge 

Lappland kraftverk er basert på svenske vannkraftressurser med avløp fra øvre Sårjåsjavrre i Norge og Pieskehaure i Sverige til kraftstasjon i havnivå (15 moh.) ved Fagerli i Sulitjelma.

Vassdragene som vil reguleres er ved Blåmannsisen og Sulitjelmaisen (i Norge) – Messingmalmvatnene, Leirvatnet, Stadakjavre, Sårjåsjavre og Bajep Sårjåsjavre – i tunnel til kraftstasjon i havnivå ved Fagerli i Sulitjelma, og med avløp i tunnel til Grytvika i Saltdalsfjorden. Videre reguleres Pieskehaure (i Sverige) i tunnel til samme kraftstasjon ved Fagerli, og i samme avløps tunnel til Grytvika.

Kraftverket får inntak fra Bajep Sårjåsjavre (820 moh) og Pieskehaure (577 moh), installert effekt på 611 MW og en midlere årsproduksjon på 2100 GWh.
Utbyggingskostnaden er førstehands beregnet til ca. 4,84 MRD nok. dvs en utbyggingspris på 2,30 kr/kWh.
Prosjektet er den 09.05.2011 avklart med hensyn til Samlet plan – ved fritak fra en videre Samlet plan behandling – fra DN i samråd med NVE.
Melding med forslag til utredningsprogram – med hensyn til lovbestemt miljøkonsekvensutredning – er sendt til NVE, for kvalitetssikring. Meldingen er allerede førstehands vurdert av NVE og under korrigering herfra.

For ytterligere prosjektutvikling/tiltak for søknad om konsesjon søkes nødvendig kapital, med 4 mill. kroner.

Omsetning/driftsinntekt for Lappland kraftverk/Lappland Kraft
– etter en strømpris på 40 øre/kWh og svenske grønne sertifikater på 25 øre/kWh – blir 1,365 mrd. nok, som beskattes i samsvar med bestemmelsen om svenske vannkraftressurser i Norge og norsk bedriftsbeskatning. Utbyggingskostnaden for Lappland kraftverk er beregnet til ca. 4,84 mrd., ca. 2,30 kr/kWh med kostnad til renter og avdrag dette måtte medføre.

Anførte forhold gir et betydelig overskudd til utbytte.

DRIFTSSELSKAP

Lappland Kraft AS

Lappland Kraft AS er et driftsselskap som eier og vil drifte Lappland kraftverk.
Eies av: 34% MuskenSenter AS og 66% LaponiaCenter AB.

ORGANISASJONSKART

Lappland kraftverk

Eierforhold og prosjektutvikling av Lappland kraftverk/ Lappland Kraft AS/ søknad om konsesjon og finansiering 

KRAFTLINJE – UTBYGGINGSPLAN FOR KRAFTLINJE 420 kV

Utbyggingsplan for produksjonsradial – overføring av elkraft – fra Lappland kraftverk

Prosjekteiere ved Lappland Kraft AS planlegger bygging av kraftlinje / produksjonsradial for levering av elkraft fra Lappland kraftverk, til det svenske sentralnettet – 420 kV linjenett – ved Ligga, Porjus i Jokkmokk kommune og det norske sentralnettet – 420 kV linjenett – ved Salten Trafo i Straumen i Sørfold kommune.

Prosjekteiere ved Lappland Kraft AS planlegger bygging av kraftlinje / produksjonsradial for levering av elkraft fra Lappland kraftverk, til det svenske sentralnettet – 420 kV linjenett – ved Ligga, Porjus i Jokkmokk kommune og det norske sentralnettet – 420 kV linjenett – ved Salten Trafo i Straumen i Sørfold kommune.

Sammendrag – utbyggingsplan for overføring av elkraft fra Lappland kraftverk

Foreliggende plan om bygging av kraftlinje / produksjonsradial for levering av elkraft fra Lappland kraftverk, til det svenske sentralnettet – 420 kV linjenett – ved Ligga, Porjus i Jokkmokk kommun og det norske sentralnettet – 420 kV linjenett – ved Salten Trafo, Straumen i Sørfold kommune, er vel tilpasset;

Planlagt og rådende nettutvikling i Nord-Norge, for neste generasjon kraftnett

Effektiv overføring av elkraft overskuddet i regionen

Gir langt større forsyningssikkerhet for hele landsdelen og det nordiske kraftområdet.

Utbyggingsplan blir spesielt tilfredsstillende/tilpasset, når utbygging av Lappland kraftverk – produksjonsradial (overføring av elkraft) – i tillegg;

Vil redusere behovet for investeringer til å styrke sentralnett i Nordland, da en stor del av någjeldende overproduksjon i regionen får mer tilrettelagt kraftutveksling med Sverige og eventuelt Finland.

Gir samfunnsøkonomisk rasjonell drift- og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft

Legger til rette for balansert ny kraftproduksjon i Nordland, og for øvrig

Virker positivt med hensyn til lokal/regional verdiskapning, samfunnsmessig rasjonell nettutvikling, linjenettets spenningsnivå, og ny småkraftproduksjon.

Kart nr. 17 : Lappland kraftverk as - Kraftverk og Linjenett
Last ned presentasjon av utbyggingsplanen her

PROSJEKTSTATUS

NORSK OG SVENSK LOVGIVNING: SAKSBEHANDLING

Lappland kraftverk er basert på svenske vannkraftressurser/svensk vannfall og norsk/svensk ressursområde, av Laponia Center AB i Jokkmokk og MuskenSenter AS i Musken /samer med «rådighet og rett» til å “anvenda mark- och vatten” i svenske Sameland.

Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende Grensevassdragskonvensjon av 11 mai 1929 fastsetter:

Behandlingsmåten Innsendelse av søknad Art 14

Søknad om tillatelse til et foretagende innsendes til vedkommende myndighet i det riket hvor foretagendet aktes iverksatt. Hvis det vannfall eller det fast eiendom eller den ferdsels- eller den fløtningsinteresse for hvis regning foretagendet aktes iverksatt hører hjemme i det annet rike skal søknaden være fulgt av dette rikets uttalelse om at der fra dets side intet er å innvende mot at søknaden optas til behandling.

Bestemmelse om Svensk uttalelse

Konvensjonens bestemmelse under § 7 pkt. 2, sitat;

«Hvis det vannfall eller den faste eiendom … hører hjemme i Sverige, skal søknaden være fulgt av uttalelse fra svensk myndighet om at der fra svensk side intet er å innvende mot at søknaden tas opp til behandling.»

Svensk uttalelse er søkt og foreligger

Søknad om konsesjon til NVE skal være fulgt av uttalelse (förklaring) fra Mark- och miljödomstolen om at det fra svensk side intet er å innvende mot at søknaden opptas til behandling. Det påligger her søker - «den som vill erhålla sådan förklaring» - å innhente en slik uttalelse, hvilket også er gjort og foreligger.
Se domstols protokoll her

Søknad sendes til NVE med kopi til svensk myndighet

Når søknad om konsesjon er innkommet til Olje- og energidepartement, skal et eksemplar av søknaden med bilag og opplysninger sendes til vedkommende svensk myndighet, med hensyn til svensk «samtykke» til å meddele konsesjon / tillatelse til planlagt etablering.

Konsesjon kan ikke meddeles uten Sveriges «samtykke»

Konsesjon/tillatelse fra Olje- og energidepartementet til bygging av kraftverket kan ikke meddeles til søker uten at Sverige i overensstemmelse med art. 12 i konvensjonen mellom Norge og Sverige har gitt sitt samtykke.

PROSJEKTARBEID: GJENNOMFØRT

Prosjektarbeid allerede behandlet etter Norsk og norsk-svensk vassdragsrettskonvensjonens bestemmelser

Privat eierskap

Lappland kraftverk kommer ikke inn under bestemmelsen i Industrikonsesjonsloven om «offentlig eierskap», som i § 1 gjelder bare for - «landets vannkraftressurser» - norske vannkraftressurser. Kraftverket kan bygges av private/Lappland Kraft i følge brev fra Olje- og energidepartementet av 23. feb. 2010 til MuskenSenter.

Samlet Plan

 Lappland kraftverk prosjektet er «Samlet plan» behandlet og godkjent.

Melding er godkjent

Melding utarbeidet av Multiconsult Oslo - for Lappland kraftverk, oversendt den 20. desember 2016 til NVE, er nå godkjent.

NVE har opprettet sak

Lappland kraftverk prosjektet ble tatt til behandling av NVE i oktober 2011.

Markarbeider gjennomført for konsekvensutredning og teknisk utredning

Multiconsult har gjennomført markarbeider med hensyn til konsekvensutredning og teknisk utredning for søknad.

PROSJEKTARBEID: NÅGJELDENDE SAKSBEHANDLING

Saken hos NVE/OED og MMD står slik

Melding levert til OED

Det er sendt inn Melding (forhåndsmelding) den 20.08.2016 utarbeidet av Multiconsult, Oslo til NVE – med forslag til utredningsprogram som skal lede til konsekvensutredning av planlagt utbygging i Norge. NVE skal sende Meldingen/ forslaget til utredningsprogram på høring, holde temamøte med berørte parter, for deretter å fastsette endelig utredningsprogram for konsekvensutredning i Norge.

NVE har svart OED

Den norske regeringen ved Olje- og Energiminister Kjell-Børge Freiberg har besluttet at meldingen skal tas til behandling og behandles etter konvensjonen mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11. mai 1929.


MuskenSenter ber i brev av 14 d.m. til Regjeringen Solberg – i forbindelse “Melding Lappland kraftverk” av 20.12.2016 til NVE – sitat: “Vi ber regjeringen Solberg om vennligst å prioritere den offentlige saksbehandling av Lappland kraftverk prosjektet, i tråd med bestemmelsene i konvensjon mellom Norge og Sverige av 11. mai 1929.”
Regjeringen ved Olje- og energidepartementet, statsråden besvarer forespørselen i brev av 24.09.2018 til MuskenSenter deriblant slik, sitat: “Jeg gjør oppmerksom på at det er NVE som etter vår konsesjonslovgivning, skal ta meldingen fra Musken Senter til behandling. Et møte med Olje- og energidepartementet er det derfor best at vi kommer tilbake til på et senere tidspunkt.” 


MMD har besvart søknad fra prosjekteier og spørsmål fra OED

Mark- och miljödomstolen, v/Umeå tingrett (MMD) har etter anmodning fra søker Laponia Center AB, og i samsvar med norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon avgitt uttalelse/«yttrande» (dom i Mål nr. M 2175-17)) den 06.12.2017 slik;

Uttalelse om ingen innvending mot at søknaden tas til behandling.
«Mark- och miljödomstolen finner för närvarande inget hinder mot att Laponia Center AB och MuskenSenter AS i Norge ansöker om at få uppföra det aktuella kraftverket. Dock konstaterar domstolen att det finns ett antal motstående interessen i området.». Beslutningen er et ledd i Konvensjonens bestemmelse under Art. 14. «Behandlingsmåten / Innsendelse av søknad», pkt 1. siste punktum.

MMD anmoder også søker om å iverksette konsekvensutredning i Sverige og få fastsatt utredningsprogram i samråd med Länsstyrelsen og berørte parter.
MMD anfører at søknad om tillatelse til planlagt virksomhet forutsetter at det gjennomført (opprettet) konsekvensutredning, for bedømmelse av planlagt virksomhet og foretagendets virkning i Sverige. For opprettelse av slik utredning - utredningsprogram - skal søker vende seg til länsstyrelsen, eventuelt «tillsynsmyndigheten» og til parter som antas bli særskilt berørt for samråd, har domsstolen fastsatt.

PROSJEKTARBEID: FORESTÅENDE

Videre saksgang/saksbehandling blir slik det her følger, etter bestemmelsene i «Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11. mai 1929. (norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon)», og Mark- och miljödomstolen (MMD) «yttrande» (dom) av 06.12.2017 i forbindelse Lappland kraftverk utbyggingsplan.

Konsekvensutredning

Det skal utarbeides en konsekvensutredning (KU-forskriften). Konsekvensutredningen vil bli utført av Multiconsult.

Norge
NVE skal sende Meldingen - forslag til utredningsprogram - på høring til berørte parter i Norge, for deretter å fastsette endelig utredningsprogram for konsekvensutredning i Norge. Deretter vil Multiconsult gjennomføre/ ferdigstille påbegynt konsekvensutredning for bedømmelse av planlagt virksomhet.

Sverige
Søker LaponiaCenter AB skal opprette / få gjennomført en konsekvens-utredning for bedømmelse av planlagt virksomhet og foretagendets virkning i Sverige. For opprettelse av slik utredning - utredningsprogram - skal søker vende seg til länsstyrelsen, eventuelt «tillsynsmyndigheten» og til parter som antas bli særskilt berørt, for samråd. Dette i følge MMD dom av 06.12.2017.

Merk at domstolen fastsetter (etter svensk lovgivning) en egen måte for konsekvensutredning, og fastsettelse av utredningsprogram for konsekvens-utredning av forhold som gjelder for Sverige.

Den norske modellen med Melding, utsendelse til berørte parter, presentasjon, høring, og at NVE til slutt fastsetter utredningsprogrammet, er ikke i tråd med svensk lovgivning og vil følgelig ikke bli akseptert i Sverige. Se dommen.

Teknisk utredning

Teknisk beskrivelse/utredning – forprosjekt - for Lappland kraftverk, utarbeides samtidig med konsekvensutredningen av Multiconsult.

Teknisk forprosjekt/utredning utarbeides med underlag fra alle simuleringer og beregninger, tegninger, beskrivelser samt opplysninger som er nødvendig for bedømmelse av foretagendets virkninger både i Norge og Sverige.

Søknad om konsesjon

Etter gjennomført grunnlagsutredning/prosjektutvikling utarbeides søknad om konsesjon for Lappland kraftverk og oversendes til NVE/OED.

Søknad om konsesjon for bygging av Lappland kraftverk blir basert på; utarbeidet konsekvensutredning, teknisk utredning, og i samsvar med gjeldende norsk og svensk lovgivning, herunder norsk-svensk vassdragsretts konvensjon av 11. mai 1929.

Spesielt for svensk vurdering med hensyn til«samtykke» i overensstemmelse med art. 12 i norsk-svensk vassdragsrettskonvensjonen
Søknaden blir spesielt fokusert - overfor svenske myndigheter - på de forhold som fremkommer av MMD dom av 06.12.2017, og samenes og tiltaksområdets lokalbefolkning (som er samer i) særlige rettigheter etter svensk lovgivning.

Oversendelse av kopi av søknaden til svenske myndigheter

Når søknad om konsesjon for bygging av Lappland kraftverk er innkommet til OED, skal et eksemplar av søknaden med bilag ledsaget av de nødvendige opplysninger om søknadens behandling i Norge sendes til MMD / vedkommende svenske myndighet, med hensyn til svensk samtykke til OED om å meddele/gi konsesjon.

MMD underretter berørte parter om søknaden, søknadens behandling og innhenter uttalelse i Sverige slik domstolen finner det hensiktsmessig. MMD avgir dom i saken – svensk samtykke eller ikke samtykke – basert på lovgivningen, de forhold som gjelder under dette, kopi av søknaden som sendes til NVE og eventuelt tilleggssøknad til MMD.

RISIKOVURDERING

RISIKOVURDERING

Risikovurdering vedrørende saksbehandling i Norge og Sverige

LaponiaCenter, MuskenSenter og Olje- og energidepartementet har, ved rask svensk tilbakemelding, den 06.12.2017 fått uttalelse fra Mark- och miljödomstolen (vedkommende svensk myndighet), om at der fra svensk side intet er å innvende mot at søknaden opptas til behandling. Jfr. Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon art. 14, pkt. 1, siste punktum.

Olje- og energidepartementet har – etter vår oppfatning – også fått lovhjemlet, beregnelig, treffende, grundig og vel orienterende besvarelse på departementets forespørsel om, hvilken behandling etter svensk lovgivning som kreves for å foreta regulering av svenske innsjøer med overføring til Norge, og – for hvilke krav til behandling etter svensk lovgivning dette prosjektet utløser. 

Domstolen viser til at norske regler med hensyn til kunngjørelse, meddelelser og innhentelse av uttalelser i anledning søknaden skal ikke gjelde innom Sverige. 

Vedkommende svensk myndighet underretter og behandler saken i Sverige, med hensyn til Sveriges samtykke, basert på kopi av påkommende søknad om konsesjon til NVE. 

Mark- och miljödomstolen har videre anført at søker skal for neste saks behandling av svenske myndigheter, fremlegge ferdig søknad om konsesjon til norske myndigheter (NVE/OED) og sende kopi av denne til Mark- och miljödomstolen for vurdering/endelig behandling av svensk «samtykke» til foretagende/bygging av Lappland kraftverk. 

Besvarelsen fra Mark- och miljödomstolen er – så langt vi ser – basert på gjeldende svensk lovgivning, og helt i tråd med bestemmelsene i Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11. mai 1929. Svensk saksbehandling utøves som det fremgår av domstol, er lovhjemlet, ikke politisk betinget, og derav beregnelig og forutsigbar. 

PROSJEKTVURDERING

Det er etter vår oppfatning meget sannsynlig at det blir gitt konsesjon for bygging av kraftverket.

  • Lappland kraftverk prosjektet er Samlet Plan godkjent av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
  • Prosjektet er basert på bare svenske vannressurser og kommer følgelig ikke under den norske bestemmelsen i Industrikonsesjonsloven § 1 om «offentlig eierskap» – private (også svenske interesser) kan stå som eiere av kraftverket.
  • Søknad om konsesjon sendes til NVE og behandles i tråd med norsk lovgivning for vannkraftutbygging, herunder bestemmelsene i konvensjonen mellom Norge og Sverige av 11. mai 1929.
  • Mark- och miljödomstolen i Luleå har uttalt at Laponia Center og MuskenSenter kan søke om konsesjon for bygging av Lappland kraftverk, under henvisning til , Miljöbalk 4 kap. 1 § første og andre ledd, herunder lokal næringsutvikling.
  • Det er meddelt av Länsstyrelsen i Luleå at Laponia Center og MuskenSenter kan søke om konsesjon for bygging av Lappland kraftverk prosjektet.
  • Lappland kraftverk prosjektet er i samsvar med bestemmelsene i Miljöbalk (1989:808) 4 kap. 1 §, første og andre ledd.

Lappland Kraft oppfyller alle vilkår for å kunne søke konsesjon for bygging av kraftverket basert på:

Vassdragskonvensjonen

Konvensjon mellom Norge og Sverige av 11 mai 1929, om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten, med hensyn til svensk (myndighets) samtykke.

Norsk lovgivning

Ordinær norsk lovgivning for kraftutbygging, søknad til NVE.

Svensk lovgivning

Miljöbalk (1989:808) 4 kap. 1 §, første og andre ledd, med hensyn til krav om lokal eierskap til kraftverket, «utveckling av befintliga tätorter och det lokala näringslivet». 

Konsesjon til svensk selskap

Fallrett til svensk vannfall erverves ved at det blir gitt konsesjon til svensk selskap.

KART & BILDER

Prosjektområde

LAST NED

Prosjektdokumenter

Gjeldende lovgivning

MuskenSenter 2016-09-07

Oversiktskart vannkraftprosjekter

MuskenSenter 2017-10-02

Lappland kraftverk prosjektområde

MuskenSenter 2016-14-11

Kart nr. 15 : Lappland kraftverk as - Kraftverk

MuskenSenter 2019-03-15

Kart nr. 17 : Lappland kraftverk AS - Kraftverk og Linjenett

MuskenSenter 2019-03-15