Bieskehàvrre (Pieskehaure) ved utløpet og lukehus for regulering av vannstand

Sverige vil ha Lappland kraftverk prosjektet til behandling

14.06.2018 – Den svenske “Regeringen” har besluttet at Sverige skal – vil – behandle søknad om konsesjon for Lappland kraftverk, Sulitjelma i Fauske kommune, herunder at det fra svensk side intet er å innvende mot (heller en henstilling) at søknaden opptas til behandling i Norge.

Den svenske Regeringen ved Miljö- och energidepartementet anfører deriblant, sitat;

“Ärende enligt lag (1929:404) om giltighet här i riket av svensk-norska vattenrättskonvention av den 11 mai 1929.

Regeringens beslut
Regeringen förklarar att en provning av ansökan om tillstånd till Lappland kraftverk ska göras i Sverige”

“Kraftverkets placering är inte vid vattnet, utan vattenintaget ska ske via tunnlar från sjöar i Sverige och Norge. .. Från kraftverket ska vattnet sedan ledas ut via en tunnel till Saltdalalsfjorden som är en del av Atlanteren.”

Ved dette har også Den svenske Regeringen besluttet «at der fra svensk side intet er å innvende mot at søknaden opptas til behandling» i Norge.


Mark- och miljødomstolen har vurdert planlagt utbygging av Lappland kraftverk og besluttet: Sverige har intet å innvende mot søknaden om bygging av Lappland kraftverk

28.12.2017 – Sverige ved Mark- och miljödomstolen har uttalt/förklarat, sitat;
”Mark- och miljödomstolen finner för närvarande inget hinder mot att Laponia Center AB och MuskenSenter AS i Norge ansöker om att få oppföra det aktuella kraftverket. Dock konstaterar domstolen att det finns ett antal motstående intressen i området.” – Lappland kraftverk i Sulitjelma, Fauske kommune og med uttak fra Bajep Sårjåsjàvvre/Leirvatnet og Bieskehàvrre (Pieskehaure).

10.10.2017 – Mark- och miljødomstolen har besvart også Olje- og energidepartementets henvendelse ved en domsbeslutning:
Sverige har intet å innvende mot søknaden om bygging av Lappland kraftverk, herunder avklart at Sverige har intet å innvende med hensyn til regulering av planlagte/svenske vassdrag og anført hvikle krav til behandling etter svensk lovgivning prosjektet utløser – konsekvensutredning må utføres.

Domstolen har besvart departementets spørsmål slik:
“Domstolen konstaterar att vattenöverledningen från vattendragen på den svenska sidan till Norge enligt domstolens mening utgör vattenverksamhet i Sverige. En ansøkan om tilstånd att få utføra en sådan verksamhet förutsätter enligt svensk lag att en miljökonsekvensutredning har upprettats. Inför upprättandet av en sådan utredning ska sökanden vända sig til länsstyrelsen, eventuelt tilsynsmyndigheten, och till de enskilda som kan antas bli särskilt berörda for samråd. I 22 kap. Miljöbalken anges vad en ansökan i övrigt ska innehålla.”