VANNKRAFT

Vannkraft for betydelig elproduksjon på en miljømessig god og kostnadseffektiv måte

Lappland kraftverk har potensial til å kunne bli Norges 4-5 største vannkraftverk, målt i elkraft produksjon/antall GWh.

Med dagens klimautfordringer og EUs mål om å øke andelen fornybar energiproduksjon – fra 14,1 % i år 2014 og til 20,0 i år 2020 og 27,0 % i år 2030 – vil Lappland kraftverk kunne bidra i betydelig grad til at dette målet nås på en miljømessig god og kostnadseffektiv måte.

Planlagte prosjekter er et ledd i samarbeide om miljø- og naturvennlig – fornybar – elkraftproduksjon for å utvikle et fremtidsrettet og rikt (samisk, svensk og norsk) nærings- og samfunnsliv i Nordland og Norrlands Indland. Produksjon er basert på i hovedsak svenske sameområdets vannressurser/vannfall og samiske interesser. Rapportene for planlagte vannkraftverk – ikke Kutjaure kraftverk – er utarbeidet av Norconsult v/Helge Flæte, Oslo.

Lappland kraftverk

NØKKELTALL

Eier: MuskenSenter AS 34 %
Eier: LaponiaCenter AB 66 %

611 MW

INSTALLERT EFFEKT

2100 GWh

ÅRSPRODUKSJON

4,84 MRD.

UTBYGGINGSKOSTNAD (inkl. kraftlinje)

2,30 kr/kWh

UTBYGGINGSPRIS

Lappland kraftverk – Fauske kommune

Lappland kraftverk er basert på regulering av vassdragene ved Blåmannsisen og Sulitjelmaisen (i Norge) – Messingmalmvatnene, Leirvatnet, Stadakjavre, Sårjåsjavre og Bajep Sårjåsjavre – i tunnel til kraftstasjon i havnivå ved Fagerli i Sulitjelma, og med avløp i tunnel til Grytvika i Saltdalsfjorden. Videre reguleres Pieskehaure (i Sverige) i tunnel til samme kraftstasjon ved Fagerli, og i samme avløps tunnel til Grytvika.

Kraftverket får inntak fra Bajep Sårjåsjavre (820 moh) og Pieskehaure (577 moh), installert effekt på 611 MW og en midlere årsproduksjon på 2100 GWh.

Utbyggingskostnaden er førstehands beregnet til ca. 4,84 MRD nok. dvs en utbyggingspris på 2,30 kr/kWh.

Prosjektet er den 09.05.2011 avklart med hensyn til Samlet plan – ved fritak fra en videre Samlet plan behandling – fra DN i samråd med NVE.

Melding med forslag til utredningsprogram – med hensyn til lovbestemt miljøkonsekvensutredning – er sendt til NVE, for kvalitetssikring. Meldingen er allerede førstehands vurdert av NVE og under korrigering herfra.

For ytterligere prosjektutvikling/tiltak for søknad om konsesjon søkes nødvendig kapital, med 4 mill. kroner.

DRIFTSSELSKAP

Lappland Kraft AS

Lappland Kraft AS er et driftsselskap som eier og vil drifte Lappland kraftverk.
Eies av: 34% MuskenSenter AS og 66% LaponiaCenter AB.

KART & BILDER

Prosjektområde

Musken kraftverk – Tysfjord kommune

NØKKELTALL

Eier: MuskenSenter AS 100 %
Beregnet årsproduksjon ca. 75 GWh

17,6 MW

INSTALLERT EFFEKT

72 GWh

ÅRSPRODUKSJON

318 mill.

UTBYGGINGSKOSTNAD (inkl. kraftlinje)

4,42 kr/kWh

UTBYGGINGSPRIS

Musken kraftverk er basert på regulering av Ruombojavre og Neidavakkjavre – Vasja vassdragene ca. 6 km sør-øst fra Musken – i tunnel til kraftstasjon i Musken, Tysfjord kommune.

Kraftverket får inntak fra Ruombojavre (556 moh), og i forhold til de første beregningene en installert effekt på 17,6 MW og midlere årsproduksjon på 72 GWh.

Utbyggingskostnaden er førstehands beregnet til ca. 318,0 mill. dvs en utbyggingspris på 4,42 kr/kWh.

MuskenSenter har den 27.06.2007 søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om vurdering av prosjektet med hensyn til Samlet plan. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har oversendt saken den 26.02.2008 til Miljøverndepartementet for vurdering.

Miljøverndepartementet har i brev av 15.10.2012 gitt unntak fra videre Samlet Plan behandling for Musken kraftverk prosjektet, herunder regulering av planlagte vassdrag og med kraftverk i Musken slik det fremgår av søknad.

Prosjektet er behandlet slik:

  • MuskenSenter sendte Melding til NVE i april 2013, som deretter tok saken til behandling.
  • NVE holdte et informasjonsmøte/folkemøte i Musken i juni 2013 – som et ledd i saksbehandlingen.
  • MuskenSenter satte i gang konsekvensutredning ved Multiconsult i juli 2013 – denne er nå i prinsipp ferdig og finansiert.
  • NVE gjorde krav i oktober 2013 om en redegjørelse «for en eierstruktur som oppfyller kravene om offentlig eierskap i Industrikonsesjonsloven».
  • MuskenSenter meddelte at prosjektet/kravet fra NVE måtte endres på grunn faktiske forhold og med hensyn til lovgivningen/Grunnlovens bestemmelser.
  • Olje- og energidepartementet meddelte i brev av 13.mars 2014 om at Musken kraftverk kommer under bestemmelsen om «offentlig eierskap» og må selges til offentlige med minimum 2/3 del av eierstrukturen/selskapet.
  • MuskenSenter søker ulike løsninger med salg av 2/3 del av aksjene i Musken Kraft (Musken kraftverk)/samenes arvesølv.
  • Det er så lang ikke meldt noen offentlige kjøpere til aksjer i Musken Kraft – og heller ikke til å få overdratt aksjene (i prinsipp) gratis.

Det arbeides videre med saken.

DRIFTSSELSKAP

Musken Kraft AS

Eier og skal drifte Musken kraftverk.

KART & BILDER

Prosjektområde

LAST NED

Prosjektdokumenter

Grunnfjordbotn kraftverk – Tysfjord kommune

NØKKELTALL

Eier: MuskenSenter AS
Eier: Svenske lulesamer

48 MW

INSTALLERT EFFEKT

167 GWh

ÅRSPRODUKSJON

700 mill.

UTBYGGINGSKOSTNAD (inkl. kraftlinje)

4,20 kr/kWh

UTBYGGINGSPRIS

Grunnfjordbotn kraftverk, herunder Ruondajavre kraftverk er basert på regulering av vassdragene mellom Hellemofjorden og Grunnfjorden mot svenskegrensen – Cuodnejavre som drenerer til Sverige, Stengjerdvatnet, Rundajavre, og bekkeinntak fra Juoksajavre – i tunnel til kraftstasjon ved Ruondajavre og i Grunnfjordbotn i Tysfjord kommune.

Kraftverken får inntak fra Rundajavre (693 moh) og fra sjakt i et takrennesystem.

(517 moh) fra Steingjerdvatnet og Juoksajavre, får en installert effekt på 40,0 MW og en midlere årsproduksjon på 167 GWh.

Dette prosjektet er lagt noe i bero, med hensyn til fremdrift av Lappland kraftverk og fremdrift i Musken kraftverk.

Produksjonsselskap

Lappland Kraft AS

Lappland Kraft AS er et driftsselskap som er 100% eid av MuskenSenter AS.

KART & BILDER

Prosjektområde

LAST NED

Prosjektdokumenter